احتمالا دیدگاه اسپینوزا ساده ترین برهان برای اثبات عدم وجود خدای مستقل از جهان است. وی در پاسخ به یکی از کشیشان که وی را به الحاد متهم کرده بود می گوید:

این که شما میگویید خداوند سمیع و بصیر و شاهد و عالم است در واقع مرا نسبت به خودتان بد گمان میسازید زیرا چنین به نظر می رسد که شما برای خداوند کمالاتی بالاتر از صفات فوق قائل نیستید ، از این گفته شما تعجب نمیکنم زیرا اگر دایره را زبان می بود خداوند را اکمل دوایر می خواند و اگر مثلث را زبان میبود خداوند را کامل ترین مثلثات تلقی میکرد و همین طور هر موجودی صفات خود را به خداوند نسبت میدهد.

طبق این دیدگاه اگر تمام صفات موجودات را جمع کنیم چیزی جز مجموعه ی هستی نمی ماند. در واقع کل برابر با مجموعه ی اجزا است. پس خدا همان جهان وجود و جهان وجود همان خداست و جدای از هم نمی توانند موجود باشند.